Make your own free website on Tripod.com
 
 
ยังคิดไม่ออกว่าจาทำอารายดี ช่วยคิดหน่อยน้า ว่าจาใส่ ภาษาไทยอ่ะที่ต้องท่องดีมะ